Het begin van Independency

Dates: 
2013/02/05 - 18:00

Doelstelling

We weten allemaal dat het huidige maatschappelijke systeem oneerlijk en corrupt is. Het wordt gedomineerd door een kleine heersende elite van families, banken, wall street, de grote industrie en "de markten", waar we collectief, in de afgelopen decennia, steeds afhankelijker van zijn geworden. Deze elite is wereldwijd niet rechtvaardig noch transparant voor het 'gewone' volk (de 99%) en heeft minimaal respect voor natuur en milieu.

In navolging van de gedachte "Be the change you want to see in the world" wil het Independency Project actief de opties onderzoeken om deze situatie zoveel mogelijk te verbeteren, met de bedoeling dat 

 

Het Independency Project gelooft erin dat de maatschappij moet kunnen functioneren zonder zoveel afhankelijkheid van die elite en ook onafhankelijk van ras, natie of geloof. en wil actief de opties onderzoeken om deze situatie zoveel mogelijk te verbeteren

 

Doel/Visie/Filosofie

(kan later uitgebreid en evt. opgesplitst worden)

 1. Nature First!
 2. Sustainability
 3. Invoeren Maximum loon! (max loon = 12x min loon in één bedrijf: niemand meer per maand dan iemand anders per jaar!)
 4. Cradle to Cradle
 5. Back to our roots (productie en consumptie weer dichter bij elkaar brengen: moestuintjes, leave the cities)
 6. Maak Programmed Obsolescence obsoleet  ;)
 7. Maak CopyRight/Patenten obsoleet  (of in elk geval het alleenrecht van tijdelijke duur, bijv.:niet meer dan 10 jaar)
 8. Maak Belasting Paradijzen obsoleet

 

 

Mogelijke structuren

 

Humanprogress - projecten en webs

Independence Project, independency from: 

 1. Banks
  1. End Bank Secrecy & Tax Havens
  2. Tobin Tax
  3. www.taxjustice.net
  4. www.attac.org
  5. Eva Joly, Stéphane Hessel, 15M, Movimento 5 Stelle, Anonymous, Occupy, DRY, Stopdesahucios, PAH
 2. Large Industry/Corporations
  1. Bring production and consumption closer together
  2. Decentralization
 3. MSM - Increase costs of publicity, decrease presence and impact
  1. Clictivismo activisme project:
   klik je suf op cpc advertenties van corporations om de kosten op te voeren en de effectiviteit te 
  2. 100% VAT (on MSM, for companies on stock-exchange or fortune 500)
 4. Education & Politics
  1. For a better society, not just for more profit
  2. Closer to nature and the origin of natural things (food, life!)
   until 6-12 grow up out of the city with just few "things" and more nature! 
  3. Depend less on corporate production and distribution, be more selfsucient (networks of smaller corporations)
 5. Science
  1. Limited patents and copy-right (10 years), so knowledge is publicly available for society
   (how would humanity have developed if "the wheel" would have been patented by General Motors, or "print" by Apple?)
  2. Free energy (recover and investigate all the free energy engine myths - Tesla!)
 6. Employment
  1. Maximum wages!
   Objective: nobody to earn 12 times more than anyone else (max: in a month the same as other in a year)
   Slowly start introducing with 100x in one company, later extend.
  2. If unemployed, 
   possibility to engage in un-destruction of nature (reforest, clean oceans, recycle...)
 1. Global Opinion
  Transparent Global Public Opinion & Statistics
 2. Rate-this-Place
 3. InspirationTree
 4. Conceptsource
 5. V2R
  Deliver even if you only have virtual references
 6. Telekinesium
  Search for possible higher human capacities (if not individual, maybe collective?)

 

 

Juridische structuren

 

EESV

Een Europese Economische Samenwerkingsverbond is geen bedrijf op zich. Het is een orgaan waarin verschillende bedrijven met een vestiging in een Europees land samenwerken. Het doel van een EESV is niet winst maken, maar de samenwerking te vergemakkelijken. Een EESV heeft geen zeggenschap over een van de bedrijven uit het samenwerkingsverbond. Is een EESV in Nederland opgericht, dan moet de EESV ingeschreven worden in ons handelsregister. Dat is niet in alle Europese landen zo.

 

Stichting

Een stichting wordt opgericht, omdat de oprichters een doel willen realiseren. Daarbij mogen zij wel winst maken, maar de winst moet naar een ideëel (?) of sociaal doel gaan (kan dit een Coöperatie zijn?). Een stichting is een ongeschikte bedrijfsvorm voor een ondernemer.

 

(beide vía http://www.ondernemerschaponline.nl/bedrijfsvormen/)

 

 

 

Een stichting, karakteristieken.

(gecopieerd van http://www.bedrijfsbehoud.nl/stichting.html)

 

Veel mensen zijn de mening toegedaan dat de stichting uitsluitend bedoeld is voor liefdadigheidsinstellingen of organisaties werkzaam op het terrein van sociale en andere idieële doelstellingen. De stichting is in Nederland eigenlijk een van de belangrijkste vormen om in te ondernemen. Als u goed om u heen kijkt, zult u opmerken dat tientallen diensten in ons leven totstand komen door middel van een stichting. Wij brengen onze kinderen naar stichting kinderdagverblijf X we huren onze woning van woningstichting Y en als we overlijden wordt de uitvaart verzorgd door stichting Z. Zoals de stichting als een soort katalisator door een mens zijn leven loopt zo komen we de stichting ook tegen in het bedrijfsleven zeker hier en daar zien we ondernemers rechtstreeks via een stichting deelnemen aan het proces van ondernemen.
Veelal zien we van de stichting die in de bedrijfscluster zit waarmee we zaken doen, niet (?). Meestal opereert de stichting op de achtergrond. Zo zien we stichtingen die zorgen voor het bestuur in ondernemingen. Vaak zijn ze houdster van de aandelen in BV's en NV's (bijvoorbeeld heineken). Als u een huis koopt zal de notaris u in de regel uitnodigen om de koopsom te storten op de rekening van de stichting "derdengelden".

De stichtingen die wij voor onze cliénten oprichten zijn in de regel zogenaamde beheersstichtingen die optreden als bestuurders in andere vennootschapen. De doelstelling is dan ook nooit het maken van winst. Via deze stichting wordt bepaald hoe de zeggenschap binnen de onderliggende vennootschap(pen) is geregeld of via de stichting wordt rechtspersoonlijkheid verkregen bij CV's..
De oprichting en statuten
Voor de oprichting van een stichting is een notariële akte vereist. In de oprichtingsakte moeten de statuten opgenomen worden. Hierin moet onder andere vermeld staan: de naam van de stichting; het doel van de stichting; de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders; de vestigingsplaats; een regeling voor de wijze waarop en door wie de stichting kan worden beëindigd.
Enkele kenmerken van de stichting: de stichting moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; er moet in ieder geval een bestuur (directie) aangesteld worden; Desgewenst kan u daarnaast een raad van toezicht (vergelijkbaar met Raad van Commissarissen) in het leven roepen. In tegenstelling tot de Besloten Vennootschap kent de stichting geen aandeelhouders.
Een stichting kan gewoon werknemers in dienst hebben die een salaris voor hun werkzaamheden ontvangen.
Het doel van een stichting mag niet bestaan uit het doen van uitkeringen aan haar oprichters of bestuurders. Het betalen aan oprichters of bestuurders van door hen gemaakte onkosten of het vergoeden van ter beschikking gestelde tijd is wel toegestaan.
Wanneer u uzelf als bestuurder op de loonlijst van de stichting zet, geeft de Belastingdienst u niet al te veel ruimte. Uw beloning moet marktconform zijn.
Tel hier het feit bij op dat u ook al moeilijkheden kunt krijgen bij het doen van uitkeringen aan uzelf, en u begrijpt dat het eenvoudiger is om uw beloning bij een van de onderliggende rechtsvormen te genieten .
Beperkt belastingplichtig
De stichting is in tegenstelling tot de BV en de NV beperkt belastingplichtig. Dit houdt in dat zij slechts aan vennootschapsbelasting is onderworpen voorzover zij een onderneming drijft, en dan nog alleen maar voor het ondernemingsgedeelte.
Een stichting zonder 'ondernemingsactiviteiten' hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen.
Het drijven van een onderneming

Voorzover de stichting een onderneming drijft, is deze net zo goed belastingplichtig als ieder ander bedrijf. Of dit het geval is, hangt af van de vraag, is er sprake van een organisatie van kapitaal en arbeid (Dat is al gauw het geval, zonder kapitaal kan je niets en zonder arbeid gebeurt er niets); neemt de de organisatie aan het maatschappelijk verkeer deel?

Dit is niet het geval als er sprake is van een gesloten kring van afnemers; de organisatie naar winst streeft. Ook zonder winststreven kan sprake zijn van een 'onderneming'. 
De fiscus gaat er al gauw van uit dat er een winststreven aanwezig is: een stichting die met haar werkzaamheden concurreert met belastingplichtige marktpartijen wordt door de fiscus als onderneming aangemerkt, ook al ontbreekt het winststreven.
Als u een gedeelte van uw ondernemingsactiviteiten onderbrengt in een stichting, moet u voor de stichting gewoon belasting betalen.Liggen de werkzaamheden in het verlengstuk van de aangesloten of belanghebbende onderneming of oprichter, dan wordt het winststreven van deze onderneming toegerekend aan de stichting.
Bepalend is de vraag of de stichting voldoende zelfstandigheid bezit.
De persoonlijke stichting
Kijk uit als u een stichting voor uw eigen werkzaamheden opricht. De fiscus kan behoorlijk dwarsliggen. Meestal gebeurt dit als u al lang en breed activiteiten onderneemt in naam van de stichting.
De fiscus kan van mening zijn dat de stichting niet meer is dan een verkapte truc om te ontkomen aan uw belastingplicht De belastinginspecteur kan van mening zijn dat het geen verschil uitmaakt of u de activiteiten via uw stichting of als prive-persoon of -onderneming onderneemt.
Een voorbeeld : Meneer X is oprichter en enige bestuurder van een stichting. De beloningen voor zijn dienstverlening worden rechtstreeks naar de stichting overgemaakt. De stichting neemt de autokosten en andere uitgaven van meneer X voor haar rekening. De stichting is niet belastingplichtig. De belastinginspecteur meende dat de stichting kon worden vereenzelvigd met meneer X: meneer X heeft de bevoegdheid om de statuten te wijzigen en de stichting te liquideren.
Na beëindiging kan hij de bestemming van de overgebleven bezittingen van de stichting bepalen. De belastingrechter stelde de belastinginspecteur in het gelijk.
De stichting bezit niet genoeg zelfstandigheid om de inkomsten aan haar toe te rekenen. Meneer X zou op dezelfde manier over de gelden van de stichting kunnen beschikken als ze tot zijn eigen vermogen behoren.
Een beter voorbeeld Meneer Y is accountant. Hij laat een derde een stichting oprichten n.l de stichting Z die ten doel heeft werkzaamheden te verrichten die kenmerkend zijn voor een accountants- en administratiekantoor. De statuten bepalen onder andere dat er een een raad van toezicht in het leven kan worden roepen. Gedurende het korte bestaan van stichting Z staan meerdere directeuren aan het roer. Het geval wil dat na de liquidatie van de stichting een schuld voor loonbelasting blijft openstaan. De fiscus klopt voor de inning van de schuld aan bij meneer Y omdat hij meent dat niet de stichting, maar meneer Y belastingplichtig is. De rechter verwerpt de redenering van de belastinginspecteur. Stichting Z kan niet met meneer Y worden vereenzelvigd omdat de stichting een afzonderlijke, van meneer Y te onderscheiden rechtspersoon is, die werknemers in dienst heeft. Voor de inning van de belastingschuld van de stichting zal de fiscus meneer Y als bestuurder aansprakelijk moeten stellen.

 

 

De Coöperatie

De coöperatie is een vorm van zelforganisatie van producenten of verbruikers, gericht op het vergroten van de economische macht en het behalen vanschaalvoordeel (hier ligt misschien de essentie voor IP, eigenlijk meer Kritische Massa). De wet in BelgiëNederland en andere landen maakt het bestaan van een 'coöperatieve vereniging' mogelijk.

Coöperaties hebben een belangrijke rol gespeeld in de economische emancipatie (=onafhankelijkheid) van grote groepen van de bevolking (zelfde idee), vooral rond de eeuwwisseling van de 19de naar de 20e eeuw. Via de coöperatie konden producenten (vooral boeren) en consumenten zich verenigen en zo gezamenlijk doelen bereiken die voor elk individu onbereikbaar zouden zijn geweest, vooral op het gebied van investeringen. Wereldwijd zijn vele coöperaties actief.

 

De Belgische cvoa en cvba

België kent twee verschillende coöperatieve vennootschappen, met onbeperkte aansprakelijkheid en met beperkte aansprakelijkheid. Die met beperkte aansprakelijkheid is strenger gereglementeerd: er zijn minimum-kapitaalvereisten en er is meer verplichting tot openbaarheid. De organisatie van het bestuur wordt door de wet vrijgelaten; dat wil zeggen dat het in de statuten moet geregeld worden. Een bestuur door één of meer zaakvoerders is denkbaar, zoals bij de bvba, maar evengoed een raad van bestuur, zoals bij de nv. Lid of vennoot worden van een cvoa is risicovol: met een kleine inbreng kan men de heleonbeperkte aansprakelijkheid op de hals halen.  (Interssant)

De Nederlandse coöperaties

Nederland kent een grote coöperatieve geschiedenis, waarbij vooral zuivelcoöperaties werden opgericht (en nog steeds bestaan, de grote zuivelbedrijven komen voort uit of zijn nog coöperaties, zoalsFrieslandCampina, naast verbruikscoöperaties zoals de Nederlandse coöp (als zodanig opgeheven), maar ook de bloemen- en tuinbouwveilingen zijn vrijwel altijd nog coöperaties, zoals de Bloemenveiling FloraHolland, en daarnaast grote akkerbouworganisaties zoals de Avebe en financiële dienstverleners als boerenleenbank, waarvan de oudste Europese banken verenigd zijn in de 'Urgenossen', en onderlinge verzekeringsmaatschappijen, zoals Univé. Een zeer bijzondere vorm was die van de boerenzelforganisatie van de Erfgooiers in het Gooi, die gericht was op gezamenlijk gebruik van landbouwgronden. Begin jaren zestig werden in kleine regio’s verenigingen opgericht om bij het wegvallen van de boer of tuinder de continuïteit van agrarische bedrijven te kunnen waarborgen, de Agrarische Bedrijfsverzorging (AB). AB is er hedendag nog steeds, al is het takenpakket inmiddels flink uitgebreid. 

 

Sinds de jaren negentig zijn er ook overheidscoöperaties opgericht. Leden van overheidscoöperaties zijn overheden of overheidsgedomineerde rechtspersonen. Voorbeelden van overheidscoöperaties zijn DimpactVAOPWiGo4ItMidWaste en ParkeerService. Vanaf ongeveer 1980, en zeker na 2000, ontstaan in Nederlandenergiecoöperaties gegroepeerd rond vormen van duurzame energie, zoals windmolens.

Bij coöperatieve ondernemingen zijn de leden-eigenaren tevens voorname zakenpartners van de coöperatie en zijn zij daardoor nauw betrokken bij de strategie. Hun rol is toezicht houden en de investeringen mede bepalen. In Nederland zijn vrijwel alle coöperatieve ondernemingen in de landbouw en de coöperatieve Rabobank en onderlinge verzekeringsmaatschappijen lid van de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw, kortweg de NCR. Deze bevordert het coöperatief ondernemerschap. Er bestaat onder meer een leerstoel 'coöperatief recht' aan de Universiteit van Tilburg.

De coöperatie is een vereniging die opkomt voor de materiële belangen van haar leden, door overeenkomsten met hen af te sluiten. Bij de coöperatie mag winst worden uitgekeerd aan de leden. Er zijn meerdere soorten coöperaties:

 

 • bedrijfscoöperaties, waarbij de leden het bedrijf uitoefenen en de coöperatie de inkoop, verkoop en/of bepaalde diensten voor de leden verzorgt
 • consumentencoöperaties, waarbij de leden goederen kopen van de coöperatie, die deze voor de leden gezamenlijk heeft ingekocht
 • producten- of dienstencoöperaties, waarbij de leden tegelijkertijd werknemer zijn van de coöperatie
 • de eigenaarscoöperatie, waarbij de leden primair als eigenaar van de onderneming in de coöperatie verbonden zijn met de coöperatie. Thans staat de eigenaarscoöperatie ook bekend als de MKB-Coöperatie.
 • de ondernemerscoöperatie, is een coöperatie waarbij alle leden (natuurlijke personen of rechtspersonen) zelfstandig een bedrijf uitoefenen.
 • de werknemersproductiecoöperatie, sluit arbeidsovereenkomsten met de leden in ruil voor het behartigen van de stoffelijke behoeften (lees materiële) van de leden waar het specifiek gaat om het werk en inkomen.
 • overheidscoöperaties, waarbij de leden uitsluitend bestaan uit overheden of overheidsgedomineerde rechtspersonen.

 

Aan het oprichten van een Nederlandse coöperatie zijn verschillende voordelen verbonden:
Voordelen van de coöperatie

 • Een goede bescherming van het privé vermogen van een startend ondernemer;
 • Er is geen hoofdelijke en gehele aansprakelijkheid zoals bij een V.O.F. of een maatschap;
 • De Coöperatie U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) biedt de mogelijkheid de aansprakelijkheid geheel uit te sluiten;
 • De Coöperatie U.A. biedt een vergelijkbare bescherming als een BV of NV;
 • De Coöperatie U.A. is een geschikt alternatief voor de maatschap, vooral als er een groot verloop onder de maten wordt verwacht. De coöperatie kent zeer soepele toe- en uittredingsvoorwaarden. De overdracht van het lidmaatschapsaandeel is eenvoudig.
 • De coöperatie U.A. biedt de mogelijkheid de zogenaamde verlengstukwinst (???) aan haar leden uit te keren zonder dat daar eerst vennootschapsbelasting over betaald wordt. De uitgekeerde winst wordt in dat geval van de belastbare winst (voor vennootschapsbelasting) afgetrokken.
 • De coöperatie mag een winstuitkering aan haar leden doen. De vereniging daarentegen, mag dit niet. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Human Progress websites:

 

 

 

 

 

 

Dutch